Projekt „Czas na staż - kompleksowe wsparcie młodych mieszkańców Kwidzyna” przewiduje następujące wsparcie dla jego uczestników:

1. Stacjonarne warsztaty interpersonalne – (przełamanie barier pomiędzy osobami bezrobotnymi, kadrą projektu oraz psychologiem/mentorem i doradcą zawodowym. Zajęcia odbędą się w weekend 2 dni x 8 godz. x 1 grupa (30 osób). Zajęcia w formie warsztatów, ćwiczeń interpersonalnych i integrujących grupę prowadzone przez doświadczonego psychologa/mentora.

2. Szkolenia interpersonalne – (4 moduły: 2 dni po 8 godz. szkolenia każdy) - wsparcie w postaci szkoleń  przygotowujących do podjęcia pracy zarobkowej i ułatwiające późniejsze funkcjonowanie w ramach środowiska zawodowego.


Tematyka modułów dotyczyć będzie:

a) komunikacji interpersonalnej – umiejętności w sferze komunikowania się i współpracy z innymi, kształtowanie postaw asertywnych.
b) organizacji pracy własnej – planowanie zadań, priorytety, podstawowe zasady planowania czasu pracy, narzędzi zarządzania czasem i techniki osobistego rozwoju służące lepszemu wykorzystaniu czasu.
c) metody i techniki radzenia sobie ze stresem – rozpoznawanie objawów stresu i sposoby radzenia sobie z tymi objawami, zapobieganie sytuacjom, w których stres może przejąć kontrolę.
d) aktywne poszukiwanie pracy oraz nabywanie kompetencji kluczowych – pisanie dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny, CV), przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja, analiza mocnych i słabych stron.

3. Szkolenie na temat równości szans płci (kobiet i mężczyzn) – przełamanie stereotypów płciowych funkcjonujących wśród młodych ludzi i zachęcenie osób bezrobotnych do myślenia o własnych aspiracjach zawodowych pod kątem swych predyspozycji i aspiracji a nie płci oraz wypracowanie postawy szacunku wobec osób płci przeciwnej.

4. Warsztaty indywidualne z doradcą zawodowym – (2 x 5 godz. na każdego uczestnika) – pierwsze spotkanie przed wyborem szkolenia zawodowego: testy zawodowe i wspólne wybranie odpowiedniego szkolenia – powstanie IPD, drugie spotkanie w okresie odbywania stażu: wypracowanie Elektronicznego Portfolio zawierającego dane osobowe poszukującego pracy, ich kompetencje i kwalifikacje; kopie dokumentacji potwierdzającej zdobyte umiejętności i posiadane uprawnienia.
Dodatkowo po zakończeniu stażu zawodowego doradca zawodowy będzie pełnił dyżury w celu wsparcia uczestnika projektu w procesie rekrutacji w momencie poszukiwania przez niego zatrudnienia po realizacji projektu.

5. Warsztaty indywidualne z psychologiem/mentorem – (2 x 3 godz. na każdego uczestnika) – pierwsze spotkanie przed przystąpieniem do kursu zawodowego, drugie w trakcie stażu. Jego celem będzie wsparcie osób bezrobotnych w zakresie indywidualnych potrzeb i problemów, które nie mogą zostać omówione w trakcie zajęć grupowych z zakresu szkoleń interpersonalnych.

6. Szkolenia zawodowe - w ramach tych szkoleń uczestnicy projektu nabędą konkretne kwalifikacje i umiejętności zawodowe, uatrakcyjniające ich CV i poszerzające ich katalog kluczowych kwalifikacji z zakresu przedsiębiorczości i wybranej specjalistycznej tematyki zawodowej.

Warsztaty z przedsiębiorczości – (2 moduły x 2 dni x 8 godz. x 3 grupy po 10 osób) - godziny dla każdej 10 osobowej grupy) będą dotyczyły:

- podstawowe zasady przedsiębiorczości, podstawy negocjacji;
- biznesplan, tworzenie firmy, marketing, sprzedaż, narzędzia dobrego planowania, ocena ryzyka.

Uczestnicy projektu zostaną skierowani na indywidualne szkolenia lub kursy zawodowe, wybrane po konsultacji z doradcą zawodowym w ramach IPD. Katalog szkoleń jest otwarty – uczestnik będzie mógł wybrać szkolenie najbardziej pomagające mu w przyszłej pracy zawodowej. Ukończenie szkolenia potwierdzane będzie odpowiednimi certyfikatami. Przykładowe szkolenia zawodowe objęte niniejszym projektem:

- sprzedawca;
- szkolenie kierowców kat. C;
- operator koparko – ładowarek;
- florystyka z obsługą klienta i kasy fiskalnej;
- opiekun osób starszych;
- opiekun dziecięcy;
- sekretarka – asystentka menadżera;
- wózki widłowe.

7. Staże zawodowe – (6 miesięcy) - wszyscy uczestnicy zostaną skierowani na staż zawodowy. Uczestnikowi stażu przyznane będzie stypendium stażowe. Dzięki stażom uczestnicy nabędą niezbędnego doświadczenia zawodowego, które znacząco wpłynie na zwiększenie zdolności do podjęcia pracy.